Dorina Kapaj

Modaliteti: Psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike

Viti i lindjes: 1994

Modaliteti: Psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike
Gjuha: Shqip, Anglisht, Italisht

Psikoterapiste psikoanalitike nën supervizim për Çertifikatën Shqiptare të Psikoterapisë nga Universiteti “Sigmund Freud” – Vjenë (SFU) dhe “ Institut für Angewandte Psychoanalyse & Psychotherapie” (Instituti për Psikoanalizën dhe Psikoterapinë e Aplikuar) – Insbruk (IAP) dhe Shoqata Shqiptare e Psikoterapisë (SHSHP)

Msc. në Punë Sociale – Drejtim Klinik, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës.

Diplomë universitare në Punë Sociale, Universiteti i Tiranës.

Prej vitit 2014 e në vazhdim është angazhuar vullnetarisht në institucione të ndryshme të shëndetit mendor si Spitali Psikiatrik “Ali Mihalli” në Vlorë; Spitali Psikiatrik “Sadik Dinçi” në Elbasan, Shoqata për persona me aftësi të kufizuara “ Ndihmoni Jetën”, Qëndra për Shërbime Psikosociale “TISS” dhe Organizata për mbrojtjen e fëmijëve “Terre des homes”.

Anëtare e Shoqatës Shqiptare për Psikoterapinë (SHSHP)

Aplikon psikoterapinë psikoanalitike/ psikodinamike për adoleshent dhe të rritur.

Psychoanalytic psychotherapist under supervision for the Albanian Psychotherapeutic Certificate from Sigmund Freud University – Vienna (SFU) and the “ Institut für Angewandte Psychoanalyse & Psychotherapie” (Institute for Psychoanalysis and Applied Psychotherapy) – Insbruk (IAP) and the Albanian Association of Psychotherapy (AAP)

Msc. In Clinical Social Work , Faculty of Social Sciences, University of Tirana.

Undergraduate Degree in Social Work, University of Tirana.

From 2014 onwards she has been engaged voluntarily in various mental health institutions such as the Psychiatric Hospital “Ali Mihalli” in Vlora; Psychiatric Hospital “Sadik Dinçi” in Elbasan; “Help the Life” Association for People with Disabilities “Help Life”; “TISS” Center for Psychosocial Services and “Terre des homes” organisation for children’s aid.

Member of the Albanian Association for Psychotherapy (AAP)

Applies psychoanalytic / psychodynamic psychotherapy for adolescent and adults.