Roksana Poçi

Modaliteti: Psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike

Viti i lindjes: 1978

Modaliteti: Psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike
Gjuha: Shqip, Anglisht

Është lektore e psikologjisë në Universitetin “Aleksandër Xhuvani”. Ajo ka mbaruar studimet bachelor dhe master në psikologji në Universitetin e Tiranës dhe më pas ato bachelor në shkencat psikoterapeutike në Universitetin “Sigmund Freud”, Vienë. Përvoja e saj e hershme profesionale si psikologe pranë Qendrës Komunitare të Shëndetit Mendor në Elbasan influencoi në ndjekjen e kualifikimeve të saj të mëtejshme në fushën e shëndetit mendor dhe psikoterapisë. Më 2007, Znj. Poçi përfundoi trajnimin në psikoterapi sipas standarteve të kualifikimit të Shoqatës Europiane për Psikoterapinë dhe mban Çertifikatën Europiane të Psikoterapisë http://www.europsyche.org/ecp Orientimi i saj psikoterapeutik është ai psikodinamik me interes në trajtimin e shqetësimeve emocionale dhe shpirtërore të ankthit, depresionit, humbjes dhe hidhërimit. Shprehi të tjera profesionale përfshijnë psikoedukimin individual, familjar ose në grup dhe përdorimin e testeve projektive gjatë punës psikoterapeutike. Angazhimet e saj profesionale ndahen midis praktikës së psikoterapisë, mësimdhënies dhe vitet e fundit në fushën e kërkimit.


She is a lecturer of psychology at University “Aleksander Xhuvani”. She has completed her bachelor and master studies in psychology at University of Tirana and attended bachelor studies in psychotherapy science at University “Sigmund Freud” in Vienna. Her previous professional experience as psychologist in the Community Mental Health Center in Elbasan influenced her later career qualifications in the field of mental health and psychotherapy. Ms. Poçi finished her psychotherapy training according to the qualification standards of EAP (European Association for Psychotherapy) in 2007 and holds the European Certificate of Psychotherapy http://www.europsyche.org/ecp. Her psychotherapeutic modality is psychodynamic with specific interest in the treatment of emotional and mood disorders. Other professional skills include individual, family or group psycho-education and employment of projective testing in psychotherapy. Ms. Poçi professional commitments share between psychotherapy practice, academic teaching and research.

  • roksanapoci@gmail.com
  • 00355692296492
  • Rruga: “Qemal Stafa”,Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave të Edukimi, Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan