Blerta Bodinaku

Modaliteti: Psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike

Modaliteti: Psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike
Gjuha: Shqip, Anglisht

Doktore Shkencash në Shkencën e Psikoterapisë, Universiteti Sigmund Frojd, Vienë Austri.

Certifikatë Europiane në Psikoterapi (ECP) nga Shoqata Europiane për Psikoetrapinë (EAP) Vienë, Austri, orientim në psikoterapinë psikanalitike http://www.europsyche.org/ecp.

M.A në Psikologji Këshillimi, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës.

Diplomë universitare, në Psikologji, Universiteti i Tiranës.

Znj. Bodinaku ka mbi dymbëdhjetë vite eksperiencë në praktikën e këshillimit dhe atë të psikoterapisë si dhe dymbëdhjetë vite eksperiencë në mësimdhënie në degën e Psikologjisë.

Znj. Bodinaku zotëron një eksperiencë të pasur në fushën e dhunës në familje, shëndet mendor dhe të drejtat e njeriut.Ajo është bashkëautore e disa studimeve, apo manualeve në këto fusha.

Znj. Bodinaku është Drejtore Ekzekutive e Qendrës Shqiptare për Zhvillimin e Shëndetit Mendor dhe është anëtare e Shoqatës Shqiptare për Psikoterapinë.

Ph.D. in Science of Psychotherapy, Sigmund Freud University, Vienna, Austria

European Certificate in Psychotherapy, Training in Psychoanalytic Psychotherapy, European Association for Psychotherapy, EAP, Vienna, Austria http://www.europsyche.org/ecp.

M.A. in Counseling Psychology, faculty of Social Sciences, University of Tirana
B.A. in Psychology, University of Social Sciences, Tirana.

Mrs. Bodinaku has more than twelve years of experience in counseling and psychotherapy practice and twelve years of teaching experience in psychology.

Mrs. Bodinaku has a rich experience in the field of domestic violence, mental health issues, and human rights. She is co-author of several surveys and manuals in these fields.

Mrs. Bodinaku is Executive Director of Albanian Development Center for Mental Health and is member of the Albanian Association for Psychotherapy.