Artemisi Shehu

Modaliteti: Psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike

Modaliteti: Psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike
Gjuha: Shqip, Anglisht

Artemisi Shehu, Prof. Ass në Psikologji. Ajo është pedagoge, Lektore e parë, pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, Departamenti i Psikologjisë, në Universitetin e Tiranës prej 12 vitesh. Lektron lëndët e “Psikologjisë Anormale” dhe “Psikopatologjisë së Zhvillimit” në nivelet Bachelor e Master Shkencor e atë Profesional. Anëtare e Shoqatës Shqiptare për Psikoterapi.Prej disa vitesh punon si psikoterapiste pranë Qendrës së Psikoterapisë, Tiranë dhe është mbajtëse e Certifikatës Europiane të Psikoterapisë http://www.europsyche.org/ecp.

Artemisi Shehu, Associate Professor in Psychology

Primer Lecturer, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, University of Tirana for over 12 years. She is lecturer of “Abnormal Psychology” and “Developmental Psychopathology” in Bachelor’s and scientific and professional Master’s level. She is member of the Albanian Association for Psychotherapy. For several years she works as psychotherapists in the Centre for Psychotherapy in Tirana as an ECP holder http://www.europsyche.org/ecp.