Anxhela Gramo

Modaliteti: Psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike

Modaliteti: Psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike
Gjuha: Shqip, Anglisht

Dr. Anxhela Gramo

Dr. Gramo ka një eksperiencë të gjatë akademike dhe profesionale në fushēn e shëndetit mendor. Ajo
ofron psikoterapi individuale, psikoterapi në çift, psikoterapi në grup, si dhe supervizim klinik. Që prej
vitit 2003, Dr. Gramo ofron psikoterapi psikanalitike të supervizuar.

Pas përfundimit të studimeve master në psikologji këshillimi në SHBA (2003), ka kryer studimet e
doktoraturës pranë Universitetit Sigmund Freud, në Vjenë, Austri (2017). Kualifikuar në analizën e
grupit nga Instituti i Analizës së Grupit, Londër, UK (2024). Mban Certifikatën Europiane të
Psikoterapisë (2007) http://www.europsyche.org/ecp.

Prej vitit 2014, ajo është angazhuar dhe ka kontribuar në prezantimin dhe zhvillimin e analizës së
grupit në Shqipëri.
Ka drejtuar Shoqatën Analiza e Grupit në Shqipëri (2016 -2023).
Anëtare e Shoqatës Shqiptare për Psikoterapinë (ShShP) (2003 – vazhdim)
Anëtare e Shoqërisë Ndërkombëtare Grup Analitike (GASI), Londër, Mbretëria e Bashkuar (2015 –
vazhdim).

Dr. Anxhela Gramo

Dr. Gramo has extensive academic and professional experience in the field of mental health. She offers individual psychotherapy, couples therapy, group therapy, as well as clinical supervision. Since 2003, Dr. Gramo has been practicing supervised psychoanalytic psychotherapy.

After completing her master’s studies in counseling psychology in the United States (2003), she pursued doctoral studies at Sigmund Freud University in Vienna, Austria (2017). She is qualified in group analysis from the Institute of Group Analysis in London, UK (2024). She holds the European Certificate of Psychotherapy (2007) http://www.europsyche.org/ecp.

Since 2014, she has been engaged in and contributed to introduce and develop group analysis in Albania.
She has led the Group Analysis Association in Albania (2016-2023).
She is a member of the Albanian Society for Psychotherapy (ShShP) (2003-present).
She is a member of the Group Analytic Society International (GASI), London, United Kingdom (2015-present).