Anita Pilika

Modaliteti: Psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike

Modaliteti: Psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike
Gjuha: Shqip, Anglisht

2008–2013 Universiteti Sigmund Freud në Austri

Grada: Doktor i shkencave (PhD)

2003–2004 Kurs Pasuniversitar në Psikoterapi

SEPTIMUS Leonardo Da Vinci (Sheffield University) Angli

2007-2008 Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Mjeksisë

Master në psikiatri Shqipëri

2002- 2007 Shkollë psikoterapie ( Certifikatë Europiane)

Austri/ Shqipëri http://www.europsyche.org/ecp

Psikoterapiste (Certifikatë Kombëtare)

1997- 2001 Kurs trainimi pasuniversitar ne psikiatri (UHC Tiranë)

Diploma Mjek Psikiatër

1988-1993 Fakulteti i Mjeksisë në Tiranë

Diploma: Mjek i përgjithshëm

Anita Pilika

2008–2013 Sigmund Freud University in Austria

Doctor Degree

2003–2004 SEPTIMUS Postgraduate Course in Psychotherapy Education and Culture,

Leonardo Da Vinci (Sheffield University) England
Feb’07- Feb’08 University of Tirana, Faculty of Medicine

Master Degree (on child psychiatry) Albania

2002- 2007 Psychotherapy school (European Certificate)

Austria/Albania http://www.europsyche.org/ecp

Psychotherapist (National certificate)

1997- 2001 Post Graduate Training. UHC Tirana.

Diploma Psychiatrist

1988-1993 Faculty of Medicine in Tirana-Degree: General Practitioner

  • kpilika@yahoo.com
  • 00355672068270
  • Rruga: Themistokli Gërmenji, Pall.10, Ap.9, Tiranë