Ana Troka

Modaliteti: Psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike

Viti i lindjes: 1995

Modaliteti: Psikoterapi psikoanalitike/psikodinamike
Gjuha: Shqip, Anglisht

Gjuha: Shqip, Anglisht, Turqisht

 

Psikoterapiste me qasje psikoanalitike/psikodinamike pranë qendrës Analitica. Ofron psikoterapi individuale në zyrë ose online për adoleshentë dhe të rritur; në gjuhët shqip, anglisht dhe turqisht.

Psikoanaliste e certifikuar nga Universiteti Sigmund Freud, Vienë Austri & Shoqata Shqiptare për Psikoterapinë

M.A në Psikologji Këshillimi, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës

Diplomë universitare, në Psikologji

Anëtare e Shoqatës Shqiptare për Psikoterapinë (SHSHP)

Për tu informuar më tepër, si dhe për të lexuar artikujt dhe për të ndjekur publikimet, ju mund të klikoni tek faqja zyrtare  www.anatroka.com

Psychotherapist with psychoanalytic/psychodynamic approach at Analitica center. She offers individual psychotherapy in person or online for teenagers and adults; in Albanian, English and Turkish.

Psychoanalyst certified by Sigmund Freud University, Vienna Austria & The Albanian Association for Psychotherapy

M.A. in Counseling Psychology, Faculty of Social Sciences, University of Tirana

B.A. in Psychology

Member of The Albanian Association for Psychotherapy (SHSHP)

To get more information, as well as to read the articles and follow the publications, you can click on the official website www.anatroka.com